Informacja w sprawie prac parlamentarnych nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej art. 1 pkt 4 art. 135b  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ma uzyskać nowe brzmienie: „W stosunku do jednostek, o których mowa w art. 109 ust. 5 i 6, warunki określone w art. 106 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.”.

Oznaczać to będzie, że po wejściu w życie noweli ustawy m.in. kierowcy pojazdów uprzywilejowanych OSP do 4 stycznia 2016 r.:

- nie będą musieli mieć ukończonego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi wymaganymi przez przepisy ustawy, aby kierować tymi pojazdami,

- nie będą musieli posiadać wydawanego przez Starostę zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych OSP, którzy nie nabyli uprawnień do kierowania tymi pojazdami pod rządami ustawy Prawo o ruchu drogowym będą musieli ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi według wymogów ustawy o kierujących pojazdami w terminie do 4 stycznia 2016 r.

Prace nad nowelą ustawy o kierujących pojazdami aktualnie znajduje się w fazie prac w komisjach sejmowych w sprawie stanowiska Senatu zajętego wobec uchwalonej ustawy. 21 maja 2013 r. Komisja Infrastruktury Sejmu przyjęła sprawozdanie, w którym rekomenduje Sejmowi przyjęcie poprawek Senatu. Poprawki nie dotyczą materii opisanej powyżej.

Informacja prawna zamieszczona na stronie internetowej Związku w zakładce Prawo pod adresem:

 http://www.zosprp.pl/?q=content/nowe-zasady-nabywania-uprawnien-przez-kierowcow-pojazdow-uprzywilejowanych-osp

         - zachowuje na razie swoją aktualność.

Po wejściu w życie zapowiadanej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami na stronie internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczona zostanie odpowiednia wiadomość oraz zaktualizowana zostanie informacja prawna dotycząca zasad nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP.

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
23 V 2013  r.