„OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”

 

 

STRAŻACY w HONOROWYM KRWIODAWSTWIE

 

„OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”

 

heartCelem corocznego programu będzie pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi oraz popularyzowanie przez nich honorowego krwiodawstwa i zachęcanie lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w tej formie humanitarnej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Struktura organizacyjna państwowej i ochotniczych staży pożarnych decyduje o tym, że ich jednostki znajdują się w każdym środowisku lokalnym, a dodatkowo strażacy-ochotnicy reprezentują praktycznie wszystkie grupy zawodowe. W małych społecznościach gminnych czy sołeckich OSP należą do najaktywniejszych organizacji i posiadają duży autorytet, cieszą się zaufaniem społecznym, a przez to mają znaczący wpływ na swoje otoczenie. Dotarcie do tych jednostek i indywidualnych członków z ideą hdk pozwoli pozyskać dla krwiodawstwa grono ludzi społecznie zaangażowanych, sprawnych i zdrowych. Baza remiz OSP stanowi w wielu wsiach i mniejszych miasteczkach centra życia społecznego i kulturalnego, dlatego też stwarza możliwość zorganizowania stałych struktur klubowych hdk kontynuujących w przyszłości regularne oddawanie krwi i przyczyni się do dalszego rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa
w lokalnych środowiskach.

Zawodowa misja strażaków i ich społeczne zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego jest stuprocentowym potwierdzeniem właściwości wyboru adresatów corocznego programu promocji honorowego krwiodawstwa.

 

Regulamin IX edycji Programu

OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW

 1. ORGANIZATORZY
 • Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Zarządy Okręgowe PCK, Komendy Wojewódzkie PSP i Oddziały Wojewódzkie Związku OSP RP
 • 2. KATEGORIE PROGRAMU
 • I. Najaktywniejsza jednostka PSP (3 miejsca) 
 • II.Najaktywniejsza jednostka OSP (3 miejsca)
 • III.Najaktywniejsza jednostka JRG (3 miejsca)
 • IV.  „Ognisty Ratownik” – Najaktywniejszy strażak indywidualny (3 miejsca)
 1. KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW PROGRAMU
 • W kategoriach I, II i III ocenie podlega efektywność działań promocyjno-organizacyjnych poszczególnych PSP, OSP i JRG – ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce
 • W kategorii IV ocenie podlega zaangażowanie strażaków w promocję i organizację honorowego krwiodawstwa w środowisku lokalnym – podejmowane działania promocyjne własne i we współpracy z mediami, organizacja otwartych akcji pobierania krwi, ewentualne utworzenie lub znaczący wzrost liczby członków klubu HDK PCK
 1. TERMINY ORGANIZACYJNE
 • 2 stycznia 2014 r. – Rozpoczęcie IX edycji : Spotkania Zarządów Okręgowych z Komendami Wojewódzkimi PSP i Oddziałami Wojewódzkimi Z OSP RP, spotkania organizacyjne jednostek terenowych stron Programu
 • Zgłoszenia jednostek do 04.04.2014 r.przesłanie zgłoszeń z OO do ZG PCK do 18.04.2014 r.
 • 2 stycznia – 19 grudnia 2014 r. – realizacja akcji promocyjnych połączonych z pobieraniem krwi
 • 30 grudnia 2014 r. – ogłoszenie wyników wojewódzkich i przesłanie do ZG PCK (SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCE W OKRĘGACH wg kalendarium ustalonego przez poszczególne OO PCK w porozumieniu z KW PSP i OSP)
 • styczeń 2015 – Ogłoszenie wyników centralnych – SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROGRAM W ZG PCK styczeń/luty 2014 r. (organizator zastrzega możliwość korekty terminu wręczenia nagród).

UWAGI KOŃCOWE:

- do efektów realizowanego programu zaliczane będą akcje i pozyskana podczas nich krew od 2 stycznia 2014 r. na podstawie zaświadczeń potwierdzonych przez realizujące je placówki publicznej służby krwi,

- w sprawozdaniu końcowy z realizacji programu w rubryce ilość pozyskanej krwi należy uwzględnić krew pobraną od wszystkich uczestników akcji organizowanych przez jednostki strażackie w ramach programu oraz krew oddaną w tym samym czasie przez strażaków podczas indywidualnych wizyt w rckik, a także na innych akcjach – wg danych potwierdzonych przez publiczną służbę krwi,

- wskaźnik EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU należy zatem obliczać w poniższy sposób:

Ogólna ilość pozyskanej krwi podzielona przez liczbę strażaków w jednostce i podawać w litrach do trzech miejsc po przecinku.

W przypadku jednakowej wielkości uzyskanego wskaźnika za rozstrzygającą w ocenie organizatorzy przyjmą bezwzględną ilość litrów pozyskanej krwi.