Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Obowiązki organizatora wypoczynku

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

Tytuł Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania
Organ wydający Minister Edukacji Narodowej
Data obowiązywania 2010-03-01
Treść dokumentu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania
Treść ujednolicona: Dziennik Ustaw - nr 218, poz. 1696

!!!UWAGA!!! Publikowane akty nie są źródłem prawa. Źródło prawa stanowią akty prawne wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.  StrazPozarna.info  nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o zamieszczone w portalu dokumenty. Powyższe publikacje są materiałem informacyjnym i pomocniczym.

 

 

Podpisane 9 grudnia 2009 roku rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Zmiana właściwości miejscowej kuratora oświaty

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami organizator zgłaszał placówkę wypoczynku kuratorowi właściwemu ze względu na miejsce, w którym odbywa się wypoczynek. Nowelizacja wprowadza obowiązek takiego zgłoszenia u kuratora oświaty właściwego dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora. Zaproponowane rozwiązanie usprawni organizację wypoczynku dzieci, ponieważ organizatorzy i rodzice mają bliższy kontakt właśnie z kuratorium w swoim województwie. Dodatkowo pozwoli ono zmniejszyć obciążenia administracyjne kuratoriów w województwach, w których w okresie wolnym od nauki wypoczywa największa liczba dzieci i młodzieży szkolnej.

Formy wypoczynku i likwidacja terminu „placówka wypoczynku"

W rozporządzeniu odstąpiono od nazywania poszczególnych form wypoczynku „placówką" i zastąpiono je terminem „wypoczynek". Na przestrzeni lat termin „placówka" budził liczne wątpliwości i utrudniał w praktyce stosowanie przepisów rozporządzenia sugerując, że np. obóz czy kolonie stanowią wyodrębnioną jednostkę organizacyjną.

Likwidacja karty kwalifikacyjnej obiektu i zastąpienie jej formularzem zgłoszenia wypoczynku

Nowelizacja zakłada, że zgłoszenie wypoczynku odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego w Internecie oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Wykorzystanie Internetu umożliwi sprawną wymianę informacji między kuratoriami oraz właściwymi miejscowo służbami (straż pożarna, inspekcja sanitarna). Nowelizacja likwiduje obowiązek posiadania karty kwalifikacyjnej obiektu. Jednocześnie obowiązek wypełnienia nowego formularza zgłoszenia oraz przedstawienia stosownych załączników spoczywa na organizatorze wypoczynku. Dla organizatorów, którzy planują wypoczynek trwający do 5 dni dla mniej niż 25 osób lub odbywający się poza granicami kraju, rozporządzenie wprowadza załącznik nr 2 stanowiący uproszczony formularz zgłoszenia.

Elektroniczna baza wypoczynku

Nowelizacja przewiduje utworzenie elektronicznej bazy danych o wypoczynku, która będzie zawierać informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwi rodzicom - zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie - sprawdzenie wiarygodności ich organizatora oraz zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom, w sytuacji stwierdzenia przez nich nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypoczynku. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych zamieszczanych w bazie, nowe rozwiązanie zostało skonsultowane z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Nowe obowiązki organizatora i kierownika wypoczynku

Rozporządzenie nakłada na organizatora obowiązek posiadania dokumentacji poświadczającej kwalifikacje kierownika wypoczynku oraz wychowawców (lub wolontariuszy). Jednocześnie na kierownika nakłada się obowiązek posiadania podczas trwania wypoczynku dostarczonych przez organizatora kopii dokumentacji poświadczającej kwalifikacje pracowników (lub wolontariuszy). Tym samym odpowiedzialność za właściwą weryfikację tych dokumentów ponosi organizator.

Organizatorom wypoczynku, którzy przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia złożyli dokumenty w celu zgłoszenia placówki, zostanie wydane zaświadczenie na podstawie dotychczasowych przepisów. W takiej sytuacji również organizowanie placówki i nadzór nad nią będą odbywać się na dotychczasowych zasadach.