Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Oznakow. substancji niebezpieczn. - ADR

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

 


Z dniem 19 marca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 53, poz. 439) – dalej r.o.s.n.
Rozporządzenia określa zasady oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, szczególny sposób oznakowania niektórych preparatów chemicznych oraz ustala zakres informacji, które powinien zawierać wniosek do Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych o uzyskanie zgody na zastosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej.

 

 

OZNAKOWANIE W TRANSPORCIE


W międzynarodowym transporcie na podstawie konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957r. obowiązuje oznaczenie wg. ADR (L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)

 

Tablica ADR (pomarańczowa odblaskowa tablica informacyjna umieszczona na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne) zawiera dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji tj.:

- numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa - dwie lub trzy cyfry (w liczniku)

- numer rozpoznawczy materiału - cztery cyfry (w mianowniku).

 

Tablica z umieszczonymi na niej numerami rozpoznawczymi stosowana jest przy przewozach materiałów niebezpiecznych w cysternach lub luzem. Przy przewozach w tzw. sztukach przesyłki stosowane są tablice pomarańczowe bez numerów rozpoznawczych.

Wymiar standardowy tablicy to 40x30 cm.

 

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa

Znaczenie cyfr w numerze rozpoznawczym niebezpieczeństwa (licznik)

  • Znaczenie cyfr w numerze rozpoznawczym niebezpieczeństwa (licznik)

 

Cyfra Znaczenie
2 emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną
3 łatwopalność cieczy (par) i gazów
4 łatwopalność materiałów stałych
5 działanie utleniające (podtrzymujące palenie)
6 działanie trujące
7 radioaktywna
8 działanie żrące
9 niebezpieczeństwo samorzutnej i gwałtownej reakcji
0 brak dodatkowego zagrożenia


Cyfra podwójna określa intensywność głównego niebezpieczeństwa. W przypadku określenia niebezpieczeństwa tylko jedną cyfrą, po niej występuje zero.

Znak X przed numerem niebezpieczeństwa wskazuje na całkowity zakaz kontaktu danego materiału z wodą - ze względu na silne reakcje danego materiału z wodą.

 

Znaczenie numerów rozpoznawczych niebezpieczeństwa

 

Numer Znaczenie
20 gaz obojętny
22 gaz schłodzony
223 gaz schłodzony palny
225 gaz schłodzony utleniający (podtrzymujący palenie)
23 gaz palny
239 gaz palny mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
25 gaz utleniający (podtrzymujący palenie)
26 gaz trujący
263 gaz trujący, palny
265 gaz trujący i utleniający (podtrzymujący palenie)
266 gaz silnie trujący
268 gaz trujący i żrący
286 gaz żrący i trujący
30 ciecz zapalna (temp. zapłonu od 21 st.C do 100 st.C)
33 ciecz łatwo zapalna (temp. zapłonu niższa od 21 st.C)
X333 ciecz samozapalna reagująca niebezpiecznie z wodą
336 ciecz łatwo zapalna i trująca
338 ciecz łatwo zapalna i żrąca
X338 ciecz łatwo zapalna i żrąca reagująca niebezpiecznie z wodą
339 ciecz łatwo zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
39 ciecz zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
40 materiał stały zapalny
X423 materiał stały zapalny reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gaz zapalny
44 materiał stały zapalny, w podwyższonej temp., znajdujący się w stanie stopionym
446 materiał stały zapalny i trujący, w podwyższonej temp., znajdujący się w stanie stopionym
46 materiał stały zapalny i trujący
50 materiał utleniający (podtrzymujący palenie)
539 nadtlenek organiczny zapalny
558 materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący
559 materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
589 materiał utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
60 materiał trujący lub szkodliwy
606 materiał zakaźny
63 materiał trujący lub szkodliwy i zapalny (temp. zapłonu od 21 st.C do 55 st.C)
638 materiał trujący lub szkodliwy oraz zapalny (temp. zapłonu od 21 st. C do 55 st.C) i żrący
66 materiał silnie trujący
663 materiał silnie trujący i zapalny (temp. zapłonu nie wyższa niż 55 st.C)
68 materiał trujący lub szkodliwy i żrący
69 materiał trujący lub szkodliwy mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
76 materiał radioaktywny i trujący lub szkodliwy
78 materiał radioaktywny i żrący
80 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego
X80 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, reagujący niebezpiecznie z wodą
83 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temp. zapłonu od 21 st.C do 55 st.C)
839 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temp. zapłonu od 21 st.C do 55 st.C), mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
85 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie)
856 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie) i trujący
86 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz trujący
88 materiał silnie żrący
X88 materiał silnie żrący, reagujący niebezpiecznie z woda
883 materiał silnie żrący i zapalny (temp. zapłonu od 21 st.C do 55 st.C)
885 materiał silnie żrący i utleniający (podtrzymujący palenie)
886 materiał silnie żrący i trujący
X886 materiał silnie żrący i trujący, reagujący niebezpiecznie z wodą
89 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję

 

 


Numer rozpoznawczy materiału

 

Znaczenie liczb w numerze rozpoznawczym materiału (mianownik)

 

 

1001 Acetylen rozpuszczalny

1003  Powietrze ciekłe schłodzone

1005 Amoniak

1009  Bromotrójfiuorometan (R 13 B1)

1010  Butadien-1,3

1011  Butan

1012  Butylen-1

1013  Dwutlenek węgla

1017  Chlor

1018  Chlorodwufluorometan (R 22)

1020  Chloropięciofluoroetan (R 115)

1022  Chlorotrójfiuorometan (R 13) (trójfiuorochlorometan)

1027  Cyklopropan

1028  Dwuchlorodwufluorometan (R 12)

1029  Dwuchlorofluorometan (R 21)

1032  Dwuroetyloamina bezwodna

1033  Eter dwumetylowy (tlenek metylu)

1036  Etyloamina bezwodna (monoetyloamina)

1037  Chlorek etylu (chloroetan)

1038  Etylen (schłodzony)

1040  Tlenek etylenu z azotem

1048  Bromowodór

1050  Chlorowodór

1052  Kwas fluorowodorowy bezwodny (fluorowodór)

1053  Siarkowodór skroplony

1055  Izobutylen (izobuten)

1060  Mieszanina metyloacetylenu/propadienu z węglowodorami (mieszaniny Pl i P2)

1061  Metyloamina bezwodna

1062  Bromek metylu (bromoetan, monobromometan)

1063  Chlorek metylu (chlorometan)

1064  Merkaptan metylowy (metanotiol)

1067  Dwutlenek azotu NO2 (czterotlenek azotu N2O4

1070  Podtlenek azotu N2O (gaz rozweselający)

1073  Tlen (schłodzony)

1076  Tlenochlorek węgla (fosgen)

1077  Propylen

1078  Mieszaniny F l, F2 i F3

1079  Dwutlenek siarki

1080  Sześciofluorek siarki

1083  Trójmetyloamina

1086  Chlorek winylu

1087  Eter metylowinylowy (tlenek metylowinylowy)

1088  Acetal (acetal dwuetylowy, dwuetoksy-l,1-etan)

1089  Aldehyd octowy (acetaldehyd)

1090  Aceton (dwumetyloketon)

1092  Akroleina (aldehyd akrylowy, aldehyd allilowy)

1093  Akrylonitryl

1095  Alkohol skażony (denaturat)

1098  Alkohol allilowy

 

cd