Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Kto może być strażakiem OSP

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

zostac_strazakiemCzłonkami OSP mogą być:

- osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

- małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,

- osoby prawne.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

zostac_strazakiemCzłonkami OSP mogą być:

- osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

- małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,

- osoby prawne.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

Podział członków OSP:

- czynnych,          

- młodzieżowych drużyn pożarniczych,

- wspierających,         

- honorowych.

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie.

Członkiem młodzieżowej drożyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. Członkowie MDP w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

- uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,

- korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Nie opłacają oni składek członkowskich.


Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

- wybierać i być wybierani do władz OSP,  

- uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

- wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,                      

- używać munduru i odznak,

- korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.


Do obowiązków członka czynnego należy:

- aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

- przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

- podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

- dbać o mienie OSP,                

- regularnie opłacać składki członkowskie.


Członkostwo ustaje wskutek:

- dobrowolnego wystąpienia z OSP,

- wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu,

- skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich powyżej  1 roku,

- likwidacji OSP,          

- śmierci,                     

- likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.