KARTA EWIDENCYJNA CZŁONKA MDP

OSP w .......................................     gmina .............................

 

1.Nazwisko i imię ............................................................  ........................................................../imię ojca i matki/

2.Data i miejsce urodzenia...........................................................................................................

3.Data wstąpienia do OSP ...........................................................................................................

4.Adres zamieszkania.................................................................................................................../kod pocztowy, miejscowość ulica . nr domu, nr telefonu/

5.Wykształcenie.........................................................................................................................../nazwa i adres szkoły/

6. Miejsce pracy...........................................................................................................................

7.Nr ewidencyjny PESEL ..............................................................................................................

8.Przynależność do innych organizacji ........................................................................................

9.Przeszkolenie z zakresu pożarnictwa :………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................        /rodzaj przeszkolenia – miejscowość – nr i data wydania świadectwa ukończenia szkolenia/

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Pełnione funkcje społeczne:

W OSP i ogniwach Związku OSP RP

Od - do

Rodzaj funkcji

Poza OSP

Od - do

Rodzaj funkcji

 

 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

.....................................................................    ....................................dnia ......................20.....r.

(nazwisko i imię)

Do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

w ......................................................

Ja niżej podpisany /a/, proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnejw ........................................

 ......................................................

(podpis)

Deklaracja rodziców /opiekunów/:

 My niżej podpisani wyrażamy zgodę, by nasz /a/  syn /córka/ przystąpił i czynnie uczestniczył w działalności Młodzieżowej Drużyny OSP w

........................................................Wyrażamy również zgodę na przetwarzanie drugostronnie podanych danych osobowych w celach statutowych OSP i Związku OSP RP.

............................................................     ........................................................

/podpisy rodziców / opiekunów/

 


 

U C H W A Ł A   Z A R Z Ą D U OSP

 

Dnia .........................................20......r. uchwałą Zarządu OSP nr ......................

 Dh /na/ .................................................................................. został /a/ przyjęty /a/

 do  Ochotniczej Straży Pożarnej   w ...................................................... jako

 członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

......................................................,dnia ......................20.......r.

Sekretarz OSP                                                         Prezes OSP

mdpW sobotę 10 września na dziedzińcu zamkowym w Rabsztynie pod Olkuszem odbył się I Młodzieżowy Zlot Drużyn Pożarniczych. Honorowy patronat nad zlotem przyjęli : Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Stanisław Sennik, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Kazimierz Szabla.

Czytaj więcej...