Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Zasady zdobywania specjalności pożarniczych w MDP

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

ZASADY ZDOBYWANIA SPECJALNOŚCI POŻARNICZYCH
PRZEZ CZŁONKÓW MDP
   
Specjalności pożarnicze zdobywać może członek MDP po spełnieniu wszystkich wymagań określonych dla danej specjalności.Specjalności określone dla grupy I - mogą zdobywać również dzieci - sympatycy MDP i OSP. Oznaką danej specjalności jest plakietka o wymiarach 3 cm x 6 cm, ze znakiem graficznym (symbolem specjalności) na kolorowym tle różnym dla danej grupy wiekowej:

ZASADY ZDOBYWANIA SPECJALNOŚCI POŻARNICZYCH
PRZEZ CZŁONKÓW MDP
   
Specjalności pożarnicze zdobywać może członek MDP po spełnieniu wszystkich wymagań określonych dla danej specjalności.Specjalności określone dla grupy I - mogą zdobywać również dzieci - sympatycy MDP i OSP. Oznaką danej specjalności jest plakietka o wymiarach 3 cm x 6 cm, ze znakiem graficznym (symbolem specjalności) na kolorowym tle różnym dla danej grupy wiekowej:

grupa I - "Kandydaci" - kolor żółty

FLOREK
zapoznał się z postacią św. Floriana - patrona strażaków
poznał ogólną historię ochrony przeciwpożarowej
zebrał pamiątki strażackie i zaprezentował je swoim kolegom
przyglądał się uroczystościom z okazji Dnia Strażaka
uczestniczył w uroczystej akademii zorganizowanej dla strażaków
 WOJTEK
zainteresował się pracą strażaka
złożył wizytę w JR-G PSP albo OSP
zadawał pytania z zakresu pożarnictwa strażakowi pełniącemu służbę
namalował rysunek, napisał krótkie opowiadanie lub zaprezentował krótką rymowankę przedstawiającą pracę strażaka
przeczytał lub poprosił o przeczytanie książki "Jak Wojtek został strażakiem?"
 STRAŻAK SAM
oglądał przebieg zawodów sportowo-pożarniczych lub ćwiczeń do nich przygotowujących
potrafi rozwinąć wąż pożarniczy W-25 i W-52
wie, jak wygląda prądownica i do czego służy
potrafi założyć hełm MDP wraz z pasem i toporkiem
pomagał przy konserwacji drobnego sprzętu pożarniczego
 ŻAREK
zna ogólne warunki powstawania pożaru
nazywa podstawowy sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu straży
wie, w jaki sposób zabezpieczyć ognisko oraz jak je zagasić
wymyślił hasła i ostrzeżenia o tematyce przeciwpożarowej
grupa II - "Iskierki" - kolor zielony
ŁĄCZNIK ZWIADOWCA
Wiedza:
Zna sposoby łączności wykorzystywane w czasie działań ratowniczo-gaśniczych przez OSP i PSP.
Wie co oznaczają skróty OSP, JOT, MDP, Z OSP RP, GCR, PSP, JR-G, CPR, KSRG, WSKR.
Zna sposoby i urządzenia służące do alarmowania straży pożarnych i mieszkańców o grożącym niebezpieczeństwie.
Zna rodzaje materiałów palnych i niepalnych występujących w różnego rodzaju budynkach (mieszkalnych, biurowych, szkolnych itp.).
Umiejętności:
Umie powiadomić w prawidłowy sposób odpowiednie służby ratownicze o zaistniałym zagrożeniu.
Umie zastosować i pokazać znaki gestowe stosowane w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych przez straże pożarne. Umie nawiązać łączność przy pomocy radiotelefonu.
Umie przekazywać rozkazy lub polecenia szybko i prawidłowo osobom, do których są skierowane.
Umie prawidłowo zachować się w przypadku zauważenia zagrożenia pożarowego.
 ZNAWCA ZASAD PRZECIWPOŻAROWYCH
Wiedza:
Wie, jakie są najważniejsze przyczyny powstawania pożarów, wie co sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów, zna zagrożenia ekologiczne.
Wie, jakie zasady przeciwpożarowe obowiązują na terenach leśnych i w gospodarstwach rolnych.
Wie, jaki sprzęt podręczny powinien się znajdować w gospodarstwach rolnych, szkole i w budynkach mieszkalnych.
Wie, jak prawidłowo użytkować urządzenia elektryczne, grzewcze i gazowe.
Umiejętności:
Umie wskazać miejsca szczególnego zagrożenia pożarowego na terenie swojej miejscowości lub miejsca pobytu.
Umie prawidłowo wybrać i przygotować miejsce na rozpalenie ogniska.
Umie posługiwać się sprzętem gaśniczym znajdującym się w gospodarstwie rolnym i szkole.
Umie wskazać miejsca i sytuacje, w których sprawcami pożaru mogą być dzieci.
POMOCNIK STRAŻAKA
Wiedza:
Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i MDP oraz stopnie funkcjonariuszy PSP.
Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka.
Wie, jakie czynności wykonują strażacy OSP po ogłoszeniu alarmu.
Wie, jaki sprzęt znajduje się na wyposażeniu miejscowej OSP i do czego służy.
Wie, jak obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy.
Umiejętności:
Umie prawidłowo założyć uzbrojenie osobiste strażaka.
Umie prawidłowo sprawiać węże i armaturę pożarniczą.
Umie pomóc w konserwacji sprzętu pożarniczego i prawidłowym ułożeniu sprzętu w magazynie i na samochodzie bojowym.
Brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych dla MDP.
Umie wykonać podstawowe elementy musztry.
SPECJALISTA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO
Wiedza:
Wie, jaki sprzęt zaliczamy do podręcznego sprzętu gaśniczego.
Wie, do czego służą poszczególne rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego.
Wie, jak obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy.
Umiejętności:
Umie zastosować w razie potrzeby podręczny sprzęt gaśniczy.
Umie wskazać miejsca pobierania wody do celów gaśniczych w swojej miejscowości lub miejscu pobytu.
Umie odróżnić rodzaje gaśnic i wskazać do gaszenia jakich rodzajów pożarów służą.
Umie odróżnić sprzęt służący do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.
grupa III - "Płomyki" - kolor niebieski
RATOWNIK
Wiedza:
Zna adres i telefon pogotowia ratunkowego, lekarza rejonowego, najbliższego szpitala, potrafi wezwać lekarza do wypadku i przekazać dyspozytorowi potrzebne informacje.
Zna zawartość apteczki oraz przydatność znajdujących się w niej środków, wie gdzie jest ona przechowywana w remizie, samochodzie pożarniczym i w szkole.
Zna przyczyny i rodzaje oparzeń I, II i III stopnia.
Zna sposoby ratowania i udzielania pierwszej pomocy osobom, które zemdlały, uległy zatruciu czadem, porażeniu prądem lub piorunem.
Zna sposoby ratowania dzieci chorych z pożaru (wie, gdzie należy ich szukać) oraz jak ratuje się z pożaru zwierzęta domowe i ptactwo.
Umiejętności:
Umie przeprowadzić resuscytację, potrafi ją wykonać na fantomie.
Umie udzielić pierwszej pomocy w przypadku powstania rany, złamania kończyny, krwotoku oraz zwichnięcia; potrafi zorganizować opiekę nad chorym do czasu przybycia lekarza.
Umie udzielić pomocy przy oparzeniach, zastosować pozycję boczną ustaloną.
Umie zmierzyć puls u osoby poszkodowanej w różnych miejscach ciała.
Umie zastosować kilka sposobów przenoszenia osób poszkodowanych (bez pomocy noszy i na noszach).
ORGANIZATOR PRACY SPORTOWEJ
Wiedza:
Zna regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży (regulamin krajowy i CTIF), wie, jakie występują dyscypliny, potrafi te dyscypliny omówić.
Zna przynajmniej 3 gry ruchowe i potrafi je przeprowadzić podczas zbiórki drużyny.
Zna kilka popularnych gier sportowych - zabaw zespołowych i indywidualnych, które można wykorzystać w czasie zbiórek drużyny.
Zna zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w czasie zbiórek drużyny i w czasie gier ruchowych oraz ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym.
Umiejętności:
Zorganizował dla członków swojej drużyny bieg patrolowy z konkurencjami przydatnymi w pracy strażaka (bieg po równoważni, wchodzenie po drabinie, przeskok przez rów, próby orientacji, itp.).
Potrafi posługiwać się mapą, określić kierunki stron świata za pomocą przedmiotów terenowych i busoli.
Umie naszkicować plan sytuacyjny miejsca, w którym się znajduje lub plan działań gaśniczych w terenie.
Pomagał w zaplanowaniu i przygotowaniu wycieczki dla całej drużyny (rowerowej, pieszej lub biwaku).
Umie planować pracę w drużynie i w sekcji zgodnie z planem pracy drużyny i regulaminem MDP.
PRZODOWNIK WYSZKOLENIA POŻARNICZEGO
Wiedza:
Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i Związku, regulamin MDP i stopnie funkcjonariuszy PSP.
Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka.
Wie, jakie czynności wykonują strażacy OSP po ogłoszeniu alarmu.
Wie, jaki sprzęt znajduje się na wyposażeniu miejscowej OSP i do czego służy.
Zna zasady prowadzenia działań ratowniczych w natarciu, obronie i osłonie.
Umiejętności:
Umie prawidłowo założyć uzbrojenie osobiste strażaka.
Umie prawidłowo sprawiać węże i armaturę pożarniczą.
Umie pomóc w konserwacji sprzętu pożarniczego, w prawidłowym ułożeniu sprzętu w magazynie i na samochodzie bojowym.
Brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo pożarniczych dla MDP.
Umie wymienić i omówić rodzaje środków gaśniczych wykorzystywanych do gaszenia pożarów.
ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ
Wiedza:
Potrafi omówić skutki pożarów oraz ich wpływ na gospodarkę kraju.
Zna przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym, na terenach leśnych i w szkole.
Potrafi wymienić oraz omówić przyczyny powstawania pożarów wywołanych przez dzieci i skutki tych pożarów.
Umiejętności:
Umie posługiwać się i wykorzystywać w pracy z drużyną nowoczesne środki audiowizualne, np.: komputer, prezentację multimedialną, film.
Wykonał jedną z następujących prac popularyzujących społeczną działalność strażaka i zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w swojej miejscowości: gazetkę ścienną, plakat, hasło, wywieszkę, ostrzeżenie itp.
Brał udział w turnieju wiedzy pożarniczej i konkursach plastycznych organizowanych przez Związek OSP RP i PSP.
Przygotował wraz z drużyną wizytę młodszych dzieci w remizie OSP.
Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu eliminacji środowiskowych OTWP w szkole lub w MDP.
Przygotował plan zbiórki drużyny na temat zapobiegania pożarom i pomagał w jej przeprowadzeniu.
Wykonał przynajmniej dwie prace graficzne ostrzegające przed skutkami lekceważenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa pożarowego.
grupa IV - "Ogniki" - kolor czerwony
STRAŻAK TECHNIK
Wiedza:
Zna rodzaje prądownic wodnych i pianowych oraz ich budowę i zastosowanie.
Zna zasady zajmowania stanowiska w przypadku natarcia, obrony i osłony.
Zna wady i zalety powszechnie stosowanych środków gaśniczych (wody, piany, CO2, proszków gaśniczych).
Wie, jakich materiałów i urządzeń nie można gasić wodą.
Wie, na czym polegają różne rodzaje zaopatrzenia wodnego, umie je opisać.
Wie, do czego służą i jak zastosować: zbieracz, zasysacz liniowy, wysysacz - injektor, turbopompa, lanca gaśnicza.
Umiejętności:
Wziął udział w ćwiczeniach sekcji bojowej w charakterze pomocnika roty i wykazał się umiejętnością pomagania prądownikowi w operowaniu różnymi prądami wody lub piany.
Umie zastosować różne rodzaje prądów gaśniczych wodnych i pianowych w natarciu na ognisko pożaru.
Umie prawidłowo budować linie wężowe główne, gaśnicze, zasilające i ssawne.
Umie zebrać wiadomości o stanie zaopatrzenia miejscowości w wodę, ustalić najdogodniejsze miejsce na ustawienie motopompy oraz wskazać rozmieszczenie hydrantów.
Umie opisać i przedstawić zastosowanie różnych pomp pożarniczych: autopomp, motopomp, pomp pływających i szlamowych.
Umie opisać strukturę jednostek występujących w działaniach bojowych: rota, zastęp, sekcja, pluton w zależności od obsady samochodu bojowego.
STRAŻAK MECHANIK
Wiedza:
 Zna zasady działania, budowy i obsługi motopompy.
Zna rodzaje węży pożarniczych, ich przeznaczenie i sposoby konserwacji.
Zna wyposażenie węży tłocznych i ssawnych oraz sprzęt do ich obsługi.
Potrafi wymienić środki transportowe używane przez straże pożarne.
Zna rodzaje drabin używanych w pożarnictwie i ich zastosowanie.
Umiejętności:
Przygotował i przeprowadził na zbiórce zajęcia na temat "Rozwój techniki w pożarnictwie".
Umie prawidłowo przygotować do pracy różnego rodzaju pompy pożarnicze.
Umie opisać zasadę działania pompy pożarniczej w czasie ssania i tłoczenia wody.
Umie pod nadzorem uruchomić autopompę w samochodzie pożarniczym, umie wskazać właściwe nasady w samochodzie będącym na wyposażeniu OSP.
Umie posługiwać się i rozróżnia numery operacyjne stosowane w łączności radiowej MSWiA.
Umie nawiązać łączność ze stanowiskiem kierowania za pomocą radiotelefonu samochodowego i nasobnego.
Pomagał w konserwacji sprzętu pożarniczego w swojej straży.
STRAŻAK ANIMATOR
Wiedza:
Zna zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego spotkań i zajęć świetlicowych z udziałem dużej ilości uczestników.
Zna i potrafi przedstawić na zbiórce przynajmniej dwa wiersze, skecze, piosenki lub inne utwory o tematyce związanej z pracą strażaka i popularyzowaniem ochrony przeciwpożarowej.
Zna zasady prawidłowego przygotowania zbiórek szkoleniowych dla MDP.
Wie, jak w bezpieczny sposób przygotować i przeprowadzić zajęcia terenowe dla sekcji i drużyny.
Wie, jak przebiega proces planowania pracy rocznej w sekcji i drużynie.
Zna zasady funkcjonowania drużyny, zależności służbowe, schemat organizacyjny i regulamin działalności drużyny.
Zna historię swojej miejscowości i OSP.
Umiejętności:
Przygotował samodzielnie i przeprowadził dyskusję na temat przynajmniej 2 artykułów ze "Strażaka", "Przeglądu Pożarniczego" lub w inny sposób przeprowadził akcję popularyzującą czytelnictwo tych pism.
Pomagał w prowadzeniu kroniki OSP lub drużyny, organizowaniu kącika dotyczącego historii swojej straży i drużyny, przygotowaniu spotkania z członkami OSP.
Przeprowadził na zbiórce, w szkole, na spotkaniu zabawę, zgaduj-zgadulę lub quiz o tematyce pożarniczej.
Brał udział w opracowywaniu planu pracy drużyny.
Pomagał w przygotowaniu młodszych grup dzieci do OTWP.
Wspólnie z drużyną rozpropagował i przeprowadził w przedszkolu lub w szkole konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej.
STRAŻAK OPIEKUN
Wiedza:
Potrafi zorganizować dla maluchów przynajmniej dwie zabawy lub gry o tematyce strażackiej.
Zna i potrafi opowiedzieć przynajmniej trzy gawędy lub opowiadania dla dzieci o tematyce pożarniczej.
Zna podstawowe zasady opiekowania się dziećmi i pomagał zajmować się maluchami podczas wycieczki, biwaku itp.
Umiejętności:
Zorganizował wycieczkę dla dzieci do remizy w "Dniach Ochrony Przeciwpożarowej" lub z innej okazji i zapoznał ich np. z uzbrojeniem osobistym strażaka.
Pomagał przy budowie lub konserwacji urządzeń znajdujących się na placu gier i zabaw, toru saneczkowego, lodowiska w swojej miejscowości.
Zorganizował zajęcia dla dzieci w czasie pozalekcyjnym w remizie lub szkole, ucząc je aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.
Zorganizował rozgrywki sportowe np. z okazji dnia dziecka lub święta strażaka w swojej miejscowości.
Przygotował ciekawe zajęcia dla drużyny na temat komputerów, korzystania z Internetu itp.
W porozumieniu z wychowawcą przedszkola lub szkoły przeprowadził z dziećmi zabawę - pogadankę o ostrożnym obchodzeniu się z ogniem i skutkami pożarów.
Zapoznał dzieci z młodszych grup z umundurowaniem, odznaczeniami, symbolami specjalności oraz omówił prace i obowiązki członka MDP OSP (w formie zabawy).
Przedstawił wraz z drużyną dzieciom w formie teatralnej lub innej zasady bezpiecznego poruszania się po drogach lub udzielania pierwszej pomocy.
Potrafi przygotować drużynę do udziału w uroczystościach strażackich.


Specjalności zdobywa się indywidualnie i samodzielnie.
Specjalności można zdobywać podczas codziennej pracy w drużynie oraz podczas pobytu na obozie lub zimowisku pożarniczym.
Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z wymaganiami poszczególnych specjalności i przemyśleć, w jaki sposób będzie można je zdobyć.
W czasie zdobywania specjalności można korzystać z rady dowódcy drużyny, opiekuna, a także korzystać z książek lub fachowych czasopism.
Po zaliczeniu - spełnieniu wszystkich wymagań dla zdobycia danej specjalności należy przekazać dowódcy drużyny wypełnioną kartę próby specjalności (wzór w załączeniu).
O przyznaniu specjalności decyduje rada drużyny lub rada obozu - zimowiska.
Fakt zdobycia specjalności wpisuje się do legitymacji członkowskiej MDP.
Oznakę - plakietkę zdobytej specjalności nosi się na prawym rękawie munduru wg następujących zasad:
w przypadku zdobycia jednej specjalności - umieszcza się ją na środku ramienia, 5 cm poniżej wszycia rękawa,
w przypadku zdobycia dwóch specjalności umieszcza się je obok siebie, w jednym rzędzie 5 cm poniżej wszycia rękawa,
w przypadku zdobycia kolejnych specjalności stosuje się zasadę, że każda z nich jest umieszczana symetrycznie, poniżej w następnych rzędach (po 2 w rzędzie -
w poziomie),
najbliżej wszycia rękawa nosi się oznaki specjalności grupy młodszej.
Dopuszcza się możliwość tworzenia własnych specjalności, uwzględniających potrzeby drużyny i środowiska lokalnego (np. ratownik wodny, krajoznawca, informatyk).
Specjalności zdobyte przed wprowadzeniem niniejszego regulaminu zachowują ważność.
 Na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z 09.02.2006r.