Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Badania lekarskie członka OSP

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

Tytuł:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Organ wydający: Minister Zdrowia
Data obowiązywania: 2009-12-11
Treść dokumentu: pobierz
Treść ujednolicona:

Dziennik Ustaw z 11 grudnia 2009 Nr 210 poz. 1627

!!!UWAGA!!! Publikowane akty nie są źródłem prawa. Źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.  StrazPozarna.info  nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o zamieszczone dokumenty. Powyższe publikacje są materiałem informacyjnym i pomocniczym.

 

 


 

Dz.U.09.210.1627→ z dnia 11 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych


Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) tryb i sposób przeprowadzania oraz zakres okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, zwanego dalej ,,członkiem ochotniczej straży pożarnej”;
2) podmioty uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

1. Okresowe bezpłatne badania lekarskie członka ochotniczej straży pożarnej, zwane dalej ,,badaniami”, obejmują:
1) badanie lekarskie;
2) badania pomocnicze, w tym badania laboratoryjne.
2. Zakres badań, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
3. Lekarz przeprowadzający badania może poszerzyć ich zakres o dodatkowe konsultacje lekarzy posiadających specjalizację w określonych dziedzinach medycyny oraz o dodatkowe badania, a także wyznaczyć wcześniejszą datę następnych badań, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny i monitorowania stanu zdrowia członka ochotniczej straży pożarnej.
4. Uzasadnienie odbycia dodatkowych konsultacji oraz badań, o których mowa w ust. 3, lekarz przeprowadzający badania wpisuje do dokumentacji medycznej.
5. Badania kończą się wydaniem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o:
1) zdolności do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych – w przypadku braku przeciwwskazań zdrowotnych;
2) niezdolności do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych – w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych.

§ 3.

Badania przeprowadza się ponadto w każdym przypadku czasowej niezdolności z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, skutkującej niemożnością udziału w działaniach ratowniczych.

§ 4.

1. Badania przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej „podmiotem kierującym na badania”.
2. Skierowanie powinno być dostarczone członkowi ochotniczej straży pożarnej nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem kolejnych badań.
3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane osobowe (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres miejsca zamieszkania), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) nazwę i adres ochotniczej straży pożarnej;
3) funkcję pełnioną w ochotniczej straży pożarnej;
4) informacje o specyfice działań ratowniczych, w tym informacje o występowaniu czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
4. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wydawane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w karcie badań, a drugi potwierdzony przez lekarza, o którym mowa w § 5, członek ochotniczej straży pożarnej zwraca, wraz z fakturą, do podmiotu kierującego na badania.

§ 5.

Badania przeprowadza lekarz, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).

§ 6.

1. Członek ochotniczej straży pożarnej lub podmiot kierujący na badania, który nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia, o którym mowa w § 2 ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, może wystąpić do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy za pośrednictwem lekarza, który je wydał, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownych badań.
2. Lekarz, za którego pośrednictwem wnoszony jest wniosek, przekazuje go niezwłocznie, wraz z dokumentacją badań, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
3. Badania, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na siedzibę podmiotu kierującego na badania. Ponowne badania przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. Orzeczenie wydane w wyniku ponownych badań jest ostateczne.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 4).


MINISTER ZDROWIA
w porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz. 1015 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825 i Nr 115, poz. 958.
4)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. Nr 10. poz. 48), które utraciło moc z dniem 26 września 2008 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1015).