Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Statut OSP V-VIII

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

STATUT ZOSP RP

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ V-VIII

ROZDZIAŁ V

Oddziały Związku
§ 34

1. Związek może posiadać oddziały:

1) wojewódzkie,

2) powiatowe, obejmujące jeden lub więcej powiatów,

3) gminne, obejmujące jedną lub więcej gmin.

2. Oddziały Związku są tworzone przez oddziały niższego szczebla. Oddziały gminne są

tworzone przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Związku.

3. Oddział może być zlikwidowany w braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego dalszego jego istnienia. Uchwałę w sprawie likwidacji oddziału podejmuje zarząd oddziału wyższego szczebla zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków.

4. W sprawach nieuregulowanych odrębnie do władz oddziałów stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące władz naczelnych.

A. Oddział wojewódzki

Zjazd wojewódzki

§ 35


1. Zjazd wojewódzki jest najwyższą władzą oddziału wojewódzkiego.

2. W zjeździe wojewódzkim uczestniczą:

1) z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach powiatowych,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający Związku oraz członkowie ustępujących władz.


§ 36


Do kompetencji zjazdu wojewódzkiego, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiego sądu honorowego,

2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków wojewódzkiej komisji rewizyjnej i udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi,

3) uchwalanie programów działania oddziału wojewódzkiego,

4) zatwierdzanie składu zarządu wojewódzkiego,

5) określenie liczby członków wojewódzkiej komisji rewizyjnej i wojewódzkiego sądu honorowego oraz ich wybór.

6) wybór delegatów na Zjazd Krajowy, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Związku,

7) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów powiatowych, zawieszonych przez zarząd wojewódzki,

8) podejmowanie innych uchwał wnoszonych przez władze wojewódzkie lub delegatów.


§ 37


1. Zjazd wojewódzki może być zwyczajny bądź nadzwyczajny.

2. Zwyczajny zjazd wojewódzki zwołuje zarząd wojewódzki raz na 5 lat.

3. Nadzwyczajny zjazd wojewódzki zwołuje zarząd wojewódzki:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie wojewódzkiej komisji rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów powiatowych,

4) na żądanie Zarządu Głównego.

4. Postanowienia  § 21  ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio.

Zarząd wojewódzki i prezydium


§ 38


1. Zarząd wojewódzki jest władzą zarządzająco - wykonawczą oddziału wojewódzkiego.

2. W skład zarządu wojewódzkiego wchodzą przedstawiciele zarządów powiatowych w liczbie ustalonej uchwałą zarządu wojewódzkiego na wniosek jego prezydium. Postanowienie  § 22  ust. 3 - 5 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.


§ 39

1. Zarząd wojewódzki, z zastrzeżeniem  § 23  ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika .

2. Zarząd wojewódzki może powoływać komisje problemowe lub zespoły zadaniowe jako organy doradcze.


§ 40


Do kompetencji zarządu wojewódzkiego należy:

1) realizowanie uchwał zjazdu wojewódzkiego i naczelnych władz Związku,

2) rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w województwie,

3) uchwalanie planów działania i budżetu oddziału wojewódzkiego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu wojewódzkiego,

5) zawieszanie uchwał zjazdów powiatowych sprzecznych ze statutem lub uchwałami naczelnych władz Związku,

6) ustalanie liczby delegatów na zjazd wojewódzki,

7) wybieranie i odwoływanie swoich przedstawicieli wchodzących w skład Zarządu Głównego,

8) podejmowanie inicjatyw dotyczących zmian statutu Związku,

9) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu wojewódzkiego.


§ 41


Do prezydium zarządu wojewódzkiego należy:

1) kierowanie bieżącą pracą oddziału wojewódzkiego oraz wykonywanie uchwał władz naczelnych i zarządu wojewódzkiego,

2) nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów powiatowych Związku,

3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału wojewódzkiego oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,

4) nadawanie sztandarów odziałom powiatowym, gminnym Związku i OSP należącym do Związku,

5) uchylanie uchwał zarządów powiatowych sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,

6) roztrzyganie odwołań od uchwał zarządów powiatowych,

7) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,

8) przyznawanie i nadawanie odznak i wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego.


§ 42


1. Posiedzenia zarządu wojewódzkiego i prezydium zwołuje prezes według potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku dla zarządu i 1 raz w kwartale dla prezydium.

2. Pracami zarządu wojewódzkiego i prezydium kieruje prezes. Szczegółową organizację i tryb ich pracy określa regulamin uchwalony przez Prezydium Zarządu Głównego.


§ 43


1. Prezes zarządu reprezentuje oddział wojewódzki i zarządza jego majątkiem.

2. Prezes podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu wojewódzkiego może upoważnić prezesa do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań.

3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes może udzielać pełnomocnictw.

Wojewódzka komisja rewizyjna


§ 44


1. Wojewódzka komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego.

2. Członkowie wojewódzkiej komisji rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Postanowienia  § 28  ust. 3 oraz  § 30  niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.


§ 45


Do kompetencji wojewódzkiej komisji rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału wojewódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż jeden raz w roku,

2) składanie zjazdowi wojewódzkiemu sprawozdań z działalności oddziału wojewódzkiego oraz wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu wojewódzkiego,

3) przedstawianie zarządowi wojewódzkiemu uwag i wniosków dotyczących działalności oddziału,

4) współdziałanie z powiatowymi komisjami rewizyjnymi i koordynowanie ich działalności.

Wojewódzki sąd honorowy


§ 46


1. Członkowie wojewódzkiego sądu honorowego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. W skład wojewódzkiego sądu honorowego nie mogą wchodzić członkowie zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej.


§ 47


1. Do kompetencji wojewódzkiego sądu honorowego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie w pierwszej instancji spraw członków władz powiatowych i gminnych dotyczących naruszania zasad statutowych i programowych Związku, przyjmowania postaw godzących w dobre imię Związku lub postępowanie niezgodne z zasadami koleżeństwa i solidarności organizacyjnej.

2. Postanowienia  § 31  ust.3,  § 33  stosuje się odpowiednio.

B. Oddział powiatowy

Zjazd powiatowy


§ 48


1. Zjazd powiatowy jest najwyższą władzą oddziału powiatowego.

2. W zjeździe powiatowym uczestniczą:

1) z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach gminnych,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie ustępujących władz

powiatowych i osoby zaproszone.


§ 49


Do kompetencji zjazdu powiatowego należy:

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu powiatowego i powiatowej komisji rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi powiatowemu na wniosek powiatowej komisji rewizyjnej,

2) uchwalanie programów działania oddziału powiatowego,

3) zatwierdzanie składu zarządu powiatowego,

4) określenie liczby członków powiatowej komisji rewizyjnej oraz jej wybór,

5) wybór delegatów na zjazd wojewódzki w liczbie określonej uchwałą zarządu wojewódzkiego,

6) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów gminnych zawieszonych przez zarząd powiatowy,

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez zarząd powiatowy i powiatową komisję rewizyjną.


§ 50


1. Zjazd powiatowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zwyczajny zjazd powiatowy jest zwoływany przez zarząd powiatowy raz na 5 lat.

3. Nadzwyczajny zjazd powiatowy zwołuje zarząd powiatowy:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie powiatowej komisji rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby zarządów gminnych,

4) na żądanie zarządu wojewódzkiego.

4. Postanowienia  § 21  ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio.

Zarząd powiatowy i prezydium


§ 51


1. Zarząd powiatowy jest władzą zarządzająco - wykonawczą oddziału powiatowego.

2. Zarząd powiatowy składa się z przedstawicieli zarządów gminnych w liczbie określonej uchwałą zarządu powiatowego na wniosek jego prezydium. Postanowienie § 22 ust. 3 - 5 stosuje się odpowiednio.


§ 52


1. Zarząd powiatowy, z zastrzeżeniem  § 23  ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd może powoływać komisje problemowe i zespoły zadaniowe jako organy doradcze.


§ 53


Do kompetencji zarządu powiatowego należy wykonywanie zadań Związku na terenie powiatu, w szczególności:

1) wykonywanie uchwał zjazdu powiatowego i naczelnych władz Związku,

2) rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w powiecie,

3) uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu

powiatowego,

5) zawieszanie uchwał zjazdów gminnych, sprzecznych ze statutem lub

uchwałami naczelnych władz Związku,

6) ustalanie liczby delegatów na zjazd powiatowy,

7) wybieranie i odwoływanie swoich przedstawicieli wchodzących w skład zarządu wojewódzkiego,

8) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,

9) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu.


§ 54


Do kompetencji prezydium zarządu powiatowego należy:

1) kierowanie bieżącą pracą oddziału powiatowego, wykonywanie uchwał zarządu powiatowego oraz naczelnych i wojewódzkich władz Związku,

2) nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów gminnych,

3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,

4) uchylanie uchwał zarządów gminnych sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,

5) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów gminnych,

6) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,

7) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego.


§ 55


Postanowienia  § 42  niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.


§ 56


1. Prezes zarządu reprezentuje oddział powiatowy i zarządza jego majątkiem.

2. Prezes zarządu podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu powiatowego może upoważnić prezesa do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań.

3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes może udzielać pełnomocnictw.

Powiatowa komisja rewizyjna


§ 57


1. Powiatowa komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej oddziału powiatowego.

2. Członkowie powiatowej komisji rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Postanowienia  § 28  ust. 3 oraz  § 30  niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.


§ 58


Do kompetencji powiatowej komisji rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału powiatowego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Związku, nie rzadziej niż jeden raz w roku,

2) składanie zjazdowi powiatowemu sprawozdań z działalności zarządu oraz wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu powiatowego,

3) przedstawianie zarządowi powiatowemu uwag i wniosków dotyczących działalności oddziału,

4) współdziałanie z gminnymi komisjami rewizyjnymi oraz koordynowanie ich działalności.

C. Oddział gminny

Zjazd gminny


§ 59


1. Zjazd gminny jest najwyższą władzą oddziału gminnego.

2. W zjeździe gminnym uczestniczą:

1) z głosem decydującym - przedstawiciele członków zwyczajnych,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający Związku oraz członkowie ustępujących władz gminnych i osoby zaproszone.


§ 60


Do kompetencji zjazdu gminnego należy:

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu gminnego i gminnej komisji rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi gminnemu na wniosek gminnej komisji rewizyjnej,

2) uchwalanie programów działania oddziału gminnego,

3) zatwierdzanie składu zarządu gminnego,

4) określenie liczby członków gminnej komisji rewizyjnej oraz jej wybór,

5) wybór delegatów na zjazd powiatowy w liczbie określonej uchwałą zarządu powiatowego,

6) podejmowanie innych uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd gminny, gminną komisję rewizyjną i przedstawicieli członków zwyczajnych,


§ 61


1. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zwyczajny zjazd gminny jest zwoływany przez zarząd gminny raz na 5 lat.

3. Nadzwyczajny zjazd gminny zwołuje zarząd gminny:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie gminnej komisji rewizyjnej,

3) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

4) na żądanie zarządu powiatowego.

4. Postanowienia  § 21  ust. 4 - 6 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

Zarząd gminny i prezydium


§ 62


1. Zarząd gminny jest władzą zarządzająco - wykonawczą oddziału gminnego.

2. W skład zarządu gminnego wchodzą przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych z terenu gminy w liczbie określonej uchwałą zarządu gminnego, jednak nie mniej niż 7 osób. Postanowienia  § 22  ust. 3 - 5 stosuje się odpowiednio.


§ 63


1. Zarząd gminny, z zastrzeżeniem  § 23  ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i komendanta gminnego.

2. Zarząd może powoływać komisje problemowe oraz zespoły zadaniowe jako organy doradcze.


§ 64


1. Do kompetencji zarządu gminnego należy:

1) wykonywanie uchwał zjazdu gminnego oraz zwierzchnich władz Związku,

2) rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie,

3) uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

4) ustalanie wysokości składki członkowskiej i sposobu jej podziału,

5) organizowanie i wspieranie OSP,

6) ustalanie liczby przedstawicieli OSP na zjazd gminny,

7) wybieranie i odwoływanie swoich przedstawicieli wchodzących w skład Zarządu Powiatowego.

2. Do kompetencji prezydium zarządu gminnego należy:

1) kierowanie bieżącą pracą oddziału gminnego oraz wykonywanie uchwał zarządu gminnego oraz naczelnych, powiatowych i wojewódzkich władz związku,

2) nadzorowanie i koordynowanie działalności OSP,

3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,

4) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,

5) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego.


§ 65


Postanowienia  § 42  niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.


§ 66

1. Prezes reprezentuje oddział gminny i zarządza jego majątkiem.

2. Prezes podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu, a w przypadku jego braku zarząd gminny może upoważnić prezesa do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań.

3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes może udzielać pełnomocnictw.

Gminna komisja rewizyjna


§ 67


1. Gminna komisja rewizyjna jest organem kontrolnym oddziału gminnego.

2. Członkowie gminnej komisji rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3. Postanowienia  § 28  ust. 3 i  § 30  niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.


§ 68

Do kompetencji gminnej komisji rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału gminnego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż raz w roku,

2) kontrolowanie opłacania składek członkowskich,

3) składanie zjazdowi gminnemu sprawozdań z działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu gminnego,

4) przedstawianie zarządowi gminnemu uwag i wniosków dotyczących działalności oddziału.


ROZDZIAŁ VI

Mienie Związku i jego oddziałów.§ 69

Mienie Związku i oddziałów posiadających osobowość prawną powstaje z następujących źródeł:

1) składek członkowskich,

2) dotacji, darowizn, spadków, zapisów,

3) dochodów z własnej działalności gospodarczej,

4) dochodów z majątku Związku,

5) dywidendy należnej Związkowi z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

6) środków przekazanych przez instytucje ubezpieczeniowe,

7) ofiarności publicznej.


§ 70

1. Fundusze i dochody z działalności gospodarczej Związku oraz oddziałów posiadających osobowość prawną mogą być użyte wyłącznie do realizacji celów statutowych.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku, oddziałów i innych jednostek organizacyjnych ustala Zarząd Główny.


ROZDZIAŁ VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Związku.§ 71

1. Uchwały w sprawach:

1) zmiany statutu,

2) połączenia z innym stowarzyszeniem,

3) rozwiązania Związku

podejmuje Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Wnioski w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 1 - 2 są składane przez Zarząd Główny lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby oddziałów wojewódzkich Związku,

3. Wnioski określone w ust. 1 pkt. 3 składa co najmniej 1/4 ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych w Związku.


§ 72

1. Zawiadomienie delegatów o terminie Zjazdu Krajowego, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania Związku wraz z porządkiem obrad powinno być doręczone co najmniej na 3 miesiące przed odbyciem zjazdu.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku Zjazd Krajowy wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób.

3. Pozostały po rozwiązaniu majątek Związku może być przekazany na rzecz ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych w Związku.


ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe


§ 73

Delegaci wybierani na zjazdach poszczególnych oddziałów Związku zachowują swoje mandaty przez okres trwania kadencji władz Związku. Przepis  § 17  ust. 2 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.