1. W rolnictwie: budynki gospodarcze (szopy, komórki, garaże: wiaty, kotłownie), budynki inwentarskie i magazynowe, sterty i stogi, budynki i instalacje przerobu produktów rolnych (młyny, paszarnie itp.), maszyny rolnicze, środki transportu rolnicze, uprawy rolne, łąki, nieużytkowane powierzchnie rolnicze.
2. Obiekty zamieszkania: budynki jedno- i wielorodzinne, hotele, internaty, domy wczasowe itp.
3. Lasy: uprawy leśne, młodniki oraz różne drzewostany.
4. Środki transportu: środki komunikacji drogowej, kolejowej - szynowej, lotniczej i śródlądowej.
5. Obiekty produkcyjne: pomieszczenia socjalne, instalacje technologiczne, rurociągi oraz magazyny i urządzenia.
6. Obiekty użyteczności publicznej: obiekty administracyjno - biurowe, oświaty i nauki, służby zdrowia, handlowo-usługowe, widowiskowe, sakralne.
7. Na siódmym miejscu pod względem ilości pożarów uplasowały się budynki magazynowe: magazyny, place składowe, zbiorniki oraz place budowy.
8. Inne grupy niż ww.: śmietniki, drzewa, obiekty specjalne, trawy na terenach nierolniczych itp.

 

struktura miejsc powstawania pozarow

 

źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu