wersja 1

ŚLUBOWANIE


Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

Świadom podejmowanych obowiązków strażaka,


UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego

i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,


ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny oraz wykonywać polecenia przełożonych


ŚLUBUJĘ

strzec postanowień statutu OSP, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

 


Powyższe ślubowanie w dniu ..........................................

Złożył ...............................................................................

Przyjął ..............................................................................


.............................. ...............................

( podpis przyjmującego ślubowanie) (podpis składającego ślubowanie)

  

 

wersja 2

W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbającym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.