Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Organizacja OSP

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

organizacja ochotniczych straży pożarnychOSP działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. - „Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze, majątek i fundusze OSP.

organizacja ochotniczych straży pożarnychOrganizacja Ochotniczych Straży Pożarnych.

OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. - „Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze, majątek i fundusze OSP.


Władzami OSP są:

- walne zebranie - najwyższa władza OSP,

- zarząd - 5 do 9 członków wybranych przez walne zebranie,

- komisja rewizyjna - 3 członków wybranych przez walne zebranie.


Do kompetencji walnego zebrania należy:

- podejmowanie uchwal o zmianach i rozwiązaniu OSP,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,

- uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

- ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,

- podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu,

- rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków,

- podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,

- podejmowanie uchwał w prawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych,

- podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,

- wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz ZOSP RP.

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.


Do zadań zarządu należy:

- reprezentowanie interesów OSP,                    

- realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

- zwoływanie walnego zebrania,                        

- zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,

- niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,

- informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP,

- udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,

- opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonaniu,

- przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

- przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

- organizowanie MDP i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

- rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

- wykonywanie innych zadań nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-taktyczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.


Do naczelnika straży należy:

- wnioskowanie do zarządu o wyznaczenie członków do wykonania zadań operacyjno - technicznych,

- organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych

- czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

- kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

- kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych,

- dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

- opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony p.poż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

- przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

- składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

- przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

- wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.