organizacja ochotniczych straży pożarnychOSP działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. - „Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze, majątek i fundusze OSP.